Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest M-Active Sp. z o. o., ul. Wenedów 11 61- 614 Poznań, NIP 7792324347, REGON 300703979, KRS 0000290302.

Możesz skontaktować się z Administratorem:

• w formie pisemnej – adres do korespondencji: M-Active Sp. z o. o. ul. Wenedów 11 61-614 Poznań
• drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: info@m-active.pl
• telefonicznie – pod numerem 61 670 88 24.

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.wlkptenis.pl
(„Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych, dotyczą:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:
• zawieraniu z Użytkownikiem Strony oraz wykonaniu umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, w tym zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrywania reklamacji – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• na założeniu i obsłudze konta Użytkownika na Stronie – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, prowadzenia
rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
• prowadzenie działań marketingowych w tym newsletterBiorąc pod uwagę, wymogi prawa działania marketingowe za pośrednictwem maila, odbywają się w oparciu o zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
• komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia,
• archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:
• do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
• do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
• do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w ty, obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

• dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• do przenoszenia danych osobowych;
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych
w Polityce Prywatności.

Korzystamy z Cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Szczegóły znajdziesz tutaj.